22. Grietje en Garmt

Rijsoord, huize van Nes, 25 oktober 1900
“Wim, we hebben een nieuw schoolhoofd gekozen. Met algemene stemmen. Meima uit Amsterdam, maar oorspronkelijk komt hij uit Winsum bij Groningen. Hij is pas getrouwd en ze zullen hier in de kerstvakantie wel komen wonen, want op 1 januari begint hij.” Zo komt Cornelis van Nes, voorzitter van het schoolbestuur, die avond bij zijn vrouw thuis. Grietje is blij voor haar vader dat de vacature van hoofdmeester van der Laan vervuld is. Ze heeft een beetje medelijden met die Meima, want het is nooit gemakkelijk om een zo geliefde figuur op te volgen.

Obergum, 16 januari 1901
In het jaar éénduizend negen honderd en een, den zestienden der maand Januari, des morgens te vijf uur, is binnen deze gemeente en wel te Obergum overleden Janna Frouws, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, laatst gewoond hebbende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, geboren te Obergum, gemeente Winsum, dochter van Jan Frouws, van beroep landbouwer, wonende te Baflo en van Janna Stol, overleden; echtgenoote van Garmt Meima, hoofd der school te Rijsoord, opgemeld.

(overlijdensakte gemeente Winsum)

Rijsoord 1901-1903
Het gedenkboek “Door de jaren trouw” van Kees Stiksma over de geschiedenis van de vereniging “Een school met de Bijbel te Rijsoord” vermeldt merkwaardig genoeg niets over het tragisch overlijden van de vrouw van het schoolhoofd twee weken na zijn indiensttreding. Maar Grietje heeft vast nog een beetje meer medelijden met Garmt gekregen, die zijn vrouw en ongeboren kindje heeft verloren en nu met zijn zuster Jantje in de bovenmeesterswoning woont.

Rijsoord, 1901. Zittend links Meester Meima.

Jantje en Grietje zijn even oud en sluiten vriendschap. Grietje en Garmt zijn elkaar ongetwijfeld regelmatig tegengekomen: in de kerk, ten huize van Grietjes vader in zijn functie van voorzitter van het schoolbestuur, bij Jantje thuis. Het verhaal gaat dat Grietje, die heel mooi solo kon zingen, op een goede dag aan Garmt vroeg: “Zorg jij voor één of twee lokalen?” Zo is het gekomen en op 29 oktober 1903 stappen Garmt en Grietje in Rijsoord in het huwelijksbootje.

Ooit, tegen het einde van haar leven, vertrouwde onze oma mijn moeder toe dat ze het heel moeilijk had gevonden om tussen de spullen van haar voorgangster te leven. Hopelijk heeft zij haar man er snel toe weten over te halen iets nieuws aan te schaffen.

Van hun bruiloft heb ik nooit foto’s gezien, weet iemand of die bestaan? Zou het er sober aan toe zijn gegaan? En zou de familie uit Groningen overgekomen zijn? “Door de jaren trouw” vermeldt slechts het volgende: “In verband met het aanstaande huwelijk van het schoolhoofd G. Meima, wordt hem in de ledenvergadering van 28 oktober 1903 toegezongen psalm 122:3”. Dat zoeken we op in de statenbijbel van overgrootvader Klaas Pieters:

Oké, misschien is een transscriptie wel handig:

3. Dat vreed’ en aangenaame rust
en milde zeegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij
In uw paleizen vreugd en lust
Om vriend en broedren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken:
Om ’s Heeren huis in u gebouwd
Daar onze God zijn wooning houdt
zal ik het goede voor u zoeken.

Voor de liefhebber, http://www.youtube.com/watch?v=aKRapJV1nns

In de brieven aan zuster Marie en zwager Los wordt geen melding gemaakt van het huwelijk. Twee weken na de bruiloft schrijft Garmt een brief met name aan Los, waarin hij ingaat op de redenen waarom Los niet gesolliciteerd heeft naar een baan in Zwijndrecht. Pas aan het eind, als hij al begonnen is met de afsluiting, staat er dat ene zinnetje:

Wij zijn gelukkig.

gevolgd door:

Helpt ons den Heere danken voor Zijne weldaden.

Met dank aan Mans Meima en Richard van Nieuwpoort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *